रात्रीको खाना कडा र सुरक्षित भर्या।

कसरी छिटो बोलेटलेस र्याक जम्मा गर्ने?